Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasy III

Categories: 27 wrz 2013

KURS OPERATORA ZAGĘSZCZAREK I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH KLASY III

Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w naszym Ośrodku z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.
Oferujemy szkolenia dla:

•    pracowników kierowanych przez firmy

•    Urzędów Pracy

•    indywidualne
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

•    ukończony 18 rok życia

•    wykształcenie co najmniej podstawowe

•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora

•    złożenie wniosku o przyjęcie na kurs

 

Program szkolenia:

•    użytkowanie eksploatacyjne

•    dokumentacja techniczna

•    bezpieczeństwo i higiena pracy

•    podstawy elektrotechniki

•    silniki spalinowe

•    elementy hydrauliki

•    budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

•    technologia robót

•    zajęcia praktyczne

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin odbywają się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.

Po zdaniu egzaminu praktycznego a następnie teoretycznego otrzymuje uprawnienia operatora  zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasy III

Operator zagęszczarek

Facebook